UOPŠTENO O WELLNESS-U

Uopšteno o wellnessu – Wellness turizam spada u jedan od najstarijih turističkih pravaca. Ovo naročito ako se uzme u obzir način na koji su Grci i Rimljani dolazili do blagostanja. Takođe putovanja srednjevekovnih hodočasnika kao i nekadašnjih letovanja Evropskog imućnog sloja na obalama mora u 18. i 19. veku.

U poslednje dve decenije, beleži se trend rasta broja korisnika wellness usluga. O tome svedoči sve veći broj wellness & spa centra različitog tipa, u kojem svakako prednjače zemlje sa bogatom banjskom tradicijom poput Mađarske. Uzroci koji dovode do popularizacije i omasovljavanja wellness turizma su mnogobrojni i široki.

Napredak medicine i produžavanje životnog veka ljudi, samim tim i inovacija na očuvanju ljudskog zdravlja doprineli su suzbijanju mnogih bolesti. Istovremeno uvek se pojavljuju nove, sa večitim teorijama u pogledu farmaceutske industrije, što bismo svakako ovde ostavili po strani. Međutim, neoboriva je činjenica da i pored suzbijanja mnogih bolesti, mentalni, psihološki i emocijonalni problemi savremenog čoveka beleže takodje trend rasta. Ovaj fenomen u značajnoj meri utiče na kvalitet života kao večito žarište i okidač za nastanak drugih bolesti.

Welness & spa, banjski turizam

Depresija i oboljenja koja su direktna posledica stresa su prema podacima mnogih istraživanja jedan od najčešćih oboljenja 21. veka. Naravno, tada se u najvećem procentu, usled psihijatrijske pomoći izlazi iz problema traže u farmaceutskim lekovima. Korišćenje lekova svakako ima druge zdravstvene posledice, kojim se polako ulazi u „začarani krug“ manjeg ili većeg zla po čoveka.

Upravo zbog navedenog, sve je veći broj ljudi koji spas od savremenog, stresnog i brzog načina života, upravo traže u wellness & spa turizmu. Sinonim „Wellness & spa“ se sve više koristi uz tradicionalni naziv „banja“ odnosno „banjski turizam“ sa svojim novim specifičnostima. Pored mnogobrojnih fizičkih koristi, koje donosi korišćenje usluga kvalitetnih wellness & spa centara, značajnu ulogu čine i psihološke koristi.  Wellness & spa podstiču oblik psihičkog, mentalnog opuštanja, podsticanje blagostanja čitavog organizma dovodeći ga u prirodni psihofizički balans.

Wellness bi trebao da bude način života, ka unapređenju sopstvenog kvaliteta života. Upravo kako bismo dostigli balans tela, uma i duha, poštujući sopstvene izbore i mogućnosti koje su nam na raspolaganju. Postizanje takvog blagostanja u danasnjem brzom životu, poslovnim i materijalnim stresovima i večitim manjkom vremena za nas same, predstavlja izazov.

Koliko god da mislimo da je ovo psihofizičko blagostanje luksuz, za njegovo praktikovanje više nisu potrebna enormna finansijska ulaganja. Naročito ako se uzme u obzir sve veća dostupnost kvalitetnih banja, wellness i spa centara u kojima prednjače kulture pojedinih zemalja. Upravo iz razloga što ovaj segment sve više prerasta u potrebu savremenog čoveka, a ne svojevrsni luksuz.

Ako bolje sagledamo, wellness je svuda oko nas, samo je potrebno da ga primetimo, praktikujemo i nađemo malo vremena za sebe, umesto večitih izgovora. On se može sagledati pored pomenutog wellness turizma i u duhovnom uzdizanju, zdravom izboru hrane, jutarnjoj šetnji, fizičkoj aktivnosti, druženju, dobrim pozitivnim mislima.

Za one koje se prepuste iskustvima wellness turizma, ona postaju mnogo više od klasičnih klišeiranih putovanja, poprimajući veća zadovoljstva turiste. Čini će ga sretnijim, zadovoljnijim, odmornijim. Pored koristi koje mu donosi poseta wellness & spa centru, zasigurno će bolje percipirati i samu turističku destinaciju. Ovaj efekat će i celokupan utisak sa turističkog putovanja, poprimiti bolju memoriju turiste i pričiniće mu veće zadovoljstvo.

Zbog povećanja stresa u životu savremenog čoveka sve je i više ljudi koji pridaju značaj ovom turističkom segmentu. Samim tim sve je veći broj i bolji kvaliteta turističkih destinacija sa obiljem wellness sadržaja. Već nakon prve posete, ljudi se osećaju se bolje, težeći da papraktiukuju svoja wellness iskustva dalje.

Konkurencija sa razvijenom wellness & spa ponudom, utiče na međusobno takmičenje u pogledu kvaliteta, samim tim subjekti unapređuju svoje sadržaje. Ovo krajnjem korisniku, svakako ide u prilog i zbog toga uvek treba birati destinacije sa bogatom wellness & spa ponudom. U njima svakako predjače određene zemlje, među kojima zasigurno jeste Mađarska.